Външни проекти - Наредба за проектната дейност в НБУ

Наредба за проектната дейност в НБУ

 

 

1. Общи положения

 

Чл. 1 Тази наредба урежда управлението на външните проекти в НБУ – видове, участници, кандидатстване, администриране и отчитане на спечелените проекти.

Чл. 2 Външните проекти на НБУ са дейности с целево финансиране от външен източник (национален или международен), чийто резултат е нов продукт или услуга, или води до реализация на промяна в учебната, изследователската дейност или в практиката на НБУ.

Чл. 3 Според съдържанието и целите си външните проекти са:

1. Изследователски / творчески – за реализиране на международни и национални изследвания или творчески изяви;

2. Образователни – за развитие на образователен обмен и на образователни програми;

3. Институционални – за институционално развитие на НБУ и за развитие на партньорства с институции.

 

Чл. 4 Участници в проектите могат да бъдат преподаватели, докторанти, студенти, административни служители и външни експерти при следните условия:

1. Да притежават необходимата професионална експертиза за изпълнение на проекта.

2. Да имат конкретни задължения в проекта, описани в документите към него.

3. В случаите, когато получават възнаграждение за тяхното участие, заетостта им да не се отчита като допълнителна натовареност при кандидатстване за персонална надбавка.

 

Чл. 5 Ръководител на външен проект може да бъде щатен преподаватели или служител в университета, който е съгласувал своята позиция и позициите на членовете на предлагания екип с ръководителя на съответната университетска структура - Приложение 1 към тази наредба.

ІІ. Процедура за управление на външни проекти

Подготовка за кандидатстване

Чл. 6 (1) Ръководителят на проекта подготвя проектната документация и подписва предложение за кандидатстване (Приложение 1 към тази наредба) до Председателя на Настоятелството, както и до Почетния председател (Президент), когато проектът изисква авансиране и/или съфинансиране от университета.

(2) Предложението за кандидатстване се подава в Бюро „Проекти“ до 5 работни дни преди крайния срок за кандидатстване и съдържа:

1. Доклад от ръководителя на проекта с резюме на проекта;

2. Предложение (описание и проекто-бюджет) – Приложение 1 към тази наредба.

 

Чл. 7 (1) При съфинансиране на външен проект сумата, която заплаща НБУ, не може да е по-висока от 30% от сумата, която се получава в НБУ за проекта.

(2) При авансиране на външен проект сумата, която заплаща НБУ, не може да е по-висока от 50% от сумата, която се получава в НБУ за проекта.

Чл. 8 (1) Изпълнителният директор, чрез Бюро „Проекти”, координира комплектоването на проектната документация за кандидатстване по външни проекти, вкл. проекто-бюджета съгласуван с Главния счетоводител и докладва проектното предложение на Председателя на Настоятелството и на Почетния председател (Президент), когато проектът изисква авансиране и/или съфинансиране от университета.

(2) Председателят на Настоятелството и Почетният председател (Президент), когато проектът изисква авансиране и/или съфинансиране от университета, вземат решение за участието на НБУ в проекта и утвърждават проекто-бюджета.

Изпълнение на спечелените проекти

Чл. 9 Ръководителят на проекта представя в Бюро „Проекти” подписан договор за финансиране и актуализиран окончателен бюджет на проекта, който в случай, че е различен от утвърдения проекто-бюджет, се утвърждава отново от Председателя на Настоятелството и от Почетния председател (Президент), когато проектът изисква авансиране и/или съфинансиране от университета.

Чл. 10 (1) Ръководителят на проекта отговаря за изпълнението на проекта, в т.ч. за спазването на изискванията на донора и на бюджета на проекта.

(2) Ръководителят на проекта отговаря за информационното осигуряване на проекта – вкл. чрез периодични отчети пред Ректора на НБУ и публикации в сайта на НБУ. Информационното осигуряване на проекта се подпомага от Бюро „Проекти”.

Чл. 11 (1) Разходването на средствата по спечелен проект се извършва чрез утвърждаване на разходите от Ректора на НБУ в рамките на срока на проекта и утвърдения бюджет по предоставени от ръководителя на проекта:

1. Информация за вида и стойността на предстоящите разходи;

2. Справка за финансовото състояние на проекта, съгласувана с Бюро «Проекти».

 

Чл. 12 Основната документация по всеки спечелен проект се предоставя на ФСО от Бюро «Проекти» и съдържа:

1. Договор по проекта с всички негови приложения - оригинал;

2. Утвърденото проекто-предложение (Приложение 1 към тази наредба) - копие;

 

Отчитане

Чл. 13 (1) Изготвянето на междинните и крайните технически и финансови отчети е отговорност на ръководителя на проекта.

(2) Изготвените финансови отчети се съгласуват с ФСО;

(3) Финансовите отчети се подписват от Главния счетоводител и от Ректора на НБУ, като един екземпляр от подписаните финансови отчети остава за съхранение във ФСО.

 

Чл. 14 След приключване на дейностите по проекта, ръководителят на проекта представя пред Ректора отчет по образец (Приложение 2 към тази наредба) за основните резултати. Копие от утвърдения отчет за изпълнението се предоставя на Бюро „Проекти”.

ІІІ. Заключителни разпоредби

  • 1 Тази наредба е приета от Ректорския съвет на НБУ на 21.10.2014 г. и отменя Процедурата за проектната дейност в НБУ.
  • 2 Наредбата влиза в сила от 22.10.2014 г.


Приложения:


Приложение 1 – Предложение за кандидатстване по външен проект


Приложение 2 – Отчет за изпълнението на външен проект