Участие на 35th Annual Conference of the Cognitive Science Society

Участие на 35th Annual Conference of the Cognitive Science Society
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Венцислав Бориславов Попов
Статус:
реализиран

Между 31 юли и 3 август 2015 г. в Берлин се състоя 35-тата годишна конференция на Обществото по когнитивна наука. Конференцията е най-големият и влиятелен форум на учени в областта, както спрямо други конференции, така и спрямо миналогодишни нейни издания. В рамките ? са представени 5 пленарни лекции, 9 обучения, 9 работилници, 31 симпозиума, 264 орални презентации и 626 постер презентации. Централната тема, около която са били съсредоточени голяма част от лекциите и презентациите беше "Сътрудничещи си умове Социално взаимодействие и групова динамика". Темата отразява смяната на фокуса в областта към изучаване на познанието в социален контекст.
Поради големия брой на подадени статии, презентациите са разпределени в тематични групи, които протичат паралелно. 5-те пленарни лекции се състоят независимо една от друга и са следните - Джон Дънкан (Кеймбридж) Централна мозъчна система в изграждането на когнитивни епизоди (Награда Хайникен); Линда Смит (Индиана) В процеса на развитие всичко е свързано Тялото, статистиките, разпознаване на визуални обекти и учене на думи (Награда Румелхарт); Синтия Брициъл (MIT) Кооперативни машини Координиране на умове и тела между хора и социални роботи; Майкъл Братман (Станфорд) Споделена агентност; Елизабет Спелке (Харвард) Централно социално познание
Групите, в които са разделени останалите доклади засягат темите
• Понятия и категории; усвояване на понятия; видове репрезентации
• Разсъждаване; вероятностно разсъждаване; пространствено познание
• Обработка на езика; прагматика и употреба на езика; разбиране на езика
• Подражание; жестове
• Философия на когнитивната наука
• Учене и обучение; езиково обучение
• Когнитивно моделиране; моделиране на взимане на решения; моделиране на обучението
• Развитие на социалното познание, развитие на мисленето
• Възприятие; възприятие и внимание; социално възприятие и категоризация
• Комуникация; кооперация; познанието в социален контекст; социално взаимодействие
• Решаване на проблеми; аналогии
• Кратковременна памет; дълговременна памет
• Дискурс; четене; вяра и промяна на вярванията
• Невронални основи на познанието

Докладът, който Венцислав Попов (студент в НБУ) представи на постер сесия, бе на тема "Fixation on Failure Failing to Solve a Problem Hinders Subsequent Problem-Solving Ability". В изследването е установено, че когато хората изпитат неуспех при опит да решат даден проблем, това оказва негативно влияние върху следващото им представяне върху друг проблем, като увеличава необходимото време за неговото решение. Данните дават ограничена подкрепа на хипотезата, че причина за това е увеличено натоварване на работната памет в следствие на изпитания провал – последващи проблеми, които изискват повече когнитивни ресурси за своето решаване са засегнати по-силно от негативното влияние на провала.


Постигнати резултати


1. Публикуване на абстракта на експеримента в издание на конференцията;
2. Статия на сайта на деп. “Когнитивна наука и психология”, която представя опита от посещението на конференцията, усвоените знания и подкрепата на университета;


Екип:

  • Венцислав Попов - студент