Social and Emotional Skills Development in Early Childhood Education and Care in Europe

Social and Emotional Skills Development in Early Childhood Education and Care in Europe
Финансиране:
Външен

Еразъм + KA220-HED - Cooperation partnerships in Higher Education

Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Надя Христова Колчева гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Социалните и емоционалните умения са ключов елемент в човешкото развитие. Изследванията доказват, че ако децата не са ги придобили до 6-годишна възраст, има вероятност тяхното развитие да е изложено на риск през следващите етапи от развитието им. Дефицитът на социални и емоционални умения води до лоши академични резултати, до вероятност за проблеми със социалната адаптация или сериозна психопатология, злоупотребяване с вещества, трудности с намирането на работа и др. Проектът цели да осъществи по иновативен начин връзка между научното познание и експертност в сферата на социалните и емоционални умения и образователнитe практики.
Проектът планира създаване на интерактивна общоевропейска дигитална платформа, която ще служи едновременно като информационен и ресурсен център за социални и емоционални умения и като инструмент за комуникация между специалисти, учители, изследователи, експерти и заинтересовани страни от различни държави.
В рамките на проекта ще бъдат идентифицирани и описани добри практики от европейски и други държави, ще бъде направен преглед на ключови теми по отношение на социалните и емоционалните умения и ще бъде описан образователния контекст в страните-партньори по проекта.