Висшето образование по икономика - фундамент на икономиката на знанието

Висшето образование по икономика - фундамент на икономиката на знанието
Финансиране:
Външен

ОП "Развитие на човешките ресурси" - схема BG051PO001-3.1.07

Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Събина Борисова Ракарова проф. д-р
Статус:
реализиран

Създаване на пряка връзка между НБУ и БСК като представител на работодателите с цел изследване и оценка на съответствието между търсените професионални компетенции от бизнеса и тези
на завършващите бакалавърски и магистърски прогарми, предлагани от деп. "Икономика" и деп. "Бизнес администрация" на НБУ
Предефиниране и актуализиране на образователните програми в областта на финансите, счетоводството, мениджмънта и маркетинга на бакалавърско и магистърско равнище


Постигнати резултати


Разработени ясни и конкретни насоки за съчетаване на съвременните теоретични знания в областта на икономиката и управлението със засилено практическо обучение;
Идентифициране на синонимност в съдържанието на курсовете и на липсата на надграждащи елементи, елиминирани чрез актуализиране на паспортите на курсовете;
Разработена и утвърдена методика за провеждане на практическо обучение и стаж;
Разработена пълна документация на 2 нови бакалавърски програми "Управление на бизнеса и предприемачество", "Счетоводство и одит" и
на 2 нови магистърски програми - "Корпоративни финанси" и "Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане";
Проведена апробация на 15 нови и на 48 актуализирани курса;
Включване на учебно-тренировъчното предприятие (УТП) като интегрален елемент от учебните планове и програми;
Формирани 3 виртуални УТФ - по маркетинг, финанси и мениджмънт, осигурени със специализиран софтуер и с методики за практическо обучение на студенти