Съвременни модели на образование в департамент "Кино, реклама и шоубизнес" на НБУ

Съвременни модели на образование в департамент
Финансиране:
Външен

ОП "Развитие на човешките ресурси" - схема BG051PO001-3.1.07

Направление:
Изкуства
Ръководител:
Анри Кулев Андреев проф.
Статус:
реализиран