Communities for Sciencies - C4S

Communities for Sciencies - C4S
Финансиране:
Външен

Хоризонт 2020

Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Надя Христова Колчева гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Целта на проекта е да насърчи приобщаващия подход в обучението по наука - особено сред уязвими групи като: мигранти, ромска общност и хора със специфични образователни потребности. Проектът е насочен към деца и младежи до 16-годишна възраст и техните семейства и включва разнообразни изследователски дейности и работа на терен. Изпълнението на C4S ще обхване градове в 8 европейски държави: Австрия, Белгия, България, Германия, Италия, Испания, Унгария и Швеция. Проектът предвижда създаване на международна обсерватория за приобщаващо образование по наука, ръководство за специалисти, представящи наука и бяла книга за приобщаващо образование по наука.