Подготовка на специалисти по информационни технологии в икономиката на знанието

Подготовка на специалисти по информационни технологии в икономиката на знанието
Финансиране:
Външен

ОП "Развитие на човешките ресурси" - схема BG051PO001-3.1.07

Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Петя Иванова Асенова доц. д-р
Статус:
реализиран

Общата цел на проекта е да се синхронизира подготовката на специалисти по информационни технологии със социалнана поръчка за нов тип кадри - работещи в икономика на знанието
Модернизиране на учебните планове и програми съобразно условията на глобалната икономика и нуждите на ИТ сектора;
Акцентиране върху практическата подготовка на студентите - работа в среда, близка до реалната, която дава предпоставка за по-лесна адаптация в периода на преход от университета към пазара на труда;
Проектът предвижда активно използване на средства та на електронното обучение и на различни формати (текст, аудио, видео), за да се даде равен шанс за включване в обучението на всички студенти, вкл. на такива с увреждания


Постигнати резултати


Изготвен аналитичен доклад за профила на ИТ сектора у нас с изводи за необходимостта от кадри и за очакванията на работодателите относно компетенциите на завършващите бакалаври и магистри;
Разработен модел за практическо обучение в НБУ
Разработена нови учебни планове за бакалавърските и магистърските програми, синхронизирана с изискванията на сектора и на работодателите и със заложено практическо обучение в среда, близка до реалната;
Оформено тематично съдържание на курсове, проекти и извънаудиторни форми;
Проектирани и оборудвани 2 ИТ студиа - 1 в НБУ и 1 в ESI CIE, за работа по фирмени проекти с участие на ИТ бизнеса;
Разработен лекционен материал в различни формати - текст, аудио, видео
Подготвени и създадени стажантски места в трите фирми-партньори (ESI CIE; XS Software; Haemimont Games)