Създаване и апробиране на нова специализация "Жилищна политика" по програма "Архитектура" - департамент "Архитектура" на Нов български университет

Създаване и апробиране на нова специализация
Финансиране:
Външен

ОП "Развитие на човешките ресурси" - схема BG051PO001-3.1.07

Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Георги Николов Георгиев проф. д-р
Статус:
реализиран

Създаване на нова специализация по жилищна политика в рамките на МП "Архитектура" на НБУ;
Извършване на анализ на утвърдената практика в областта на жилищната политика в европейските страни;


Постигнати резултати


Създадени и тествани учебни материали за нова специализация "Жилищна политика" за МП "Архитектура" на НБУ


Екип:

  • проф. д-р Георги Георгиев - преподавател
  • Николай Тихомиров Капев - служител
  • Мария Павлова Манева - служител