Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации

Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации
Финансиране:
Външен

ОП "Развитие на човешките ресурси" - схема BG051PO001-3.1.07

Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Иван Богомилов Иванов доц. д-р
Статус:
реализиран

Основна цел на проекта е стимулиране на сътрудничеството между НБУ и индустрията за подобряване на обучението на студенти по телекомуникация в съответствие с изискванията на пазара на труда
Изследване на чужди добри практики в осигуряването на обучение на студенти в областта на ИКТ;
Приспособяване на методологиите за обучение и на съдържанието на курсовете за осигуряване на по-добро съответствие на образованието с изискванията на пазара на труда;
Стартиране на ново интердисциплинарно обучение по предприемачество и иновации в компютърните и комуникационни технорогии (ПИККТ)


Постигнати резултати


Изготвен доклад за изискванията и практиката в обучението по ИКТ в Европа;
Актуализирани 2 учебни плана и 40 учебни програми;
Разработени 20 нови учебни програми и 1 план;
Сключени 4 договора за партньорство с работодатели