OI-NET project - European Academic Network for Open Innovation

OI-NET project - European Academic Network for Open Innovation
Финансиране:
Външен

Обучение през целия живот, секторна програма "Еразъм"

Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Виктор Станиславов Аврамов доц. д-р
Статус:
действащ

Проектът има за цел създаване на европейска академична мрежа за развитие на концепцията за "открити иновации" като комбиниране на вътрешни и външни идеи и дейности
за разработване на нови продукти, услуги и процеси;
Проектът планира внедряване на нови по форма и съдържание програми за обучение, насочено към иновациите


Екип:

  • доц. д-р Виктор Аврамов - преподавател