BEST Alliance - Better Skills in Tourism Alliance

BEST Alliance - Better Skills in Tourism Alliance
Финансиране:
Външен

DG EAC - Call for proposals/Pilot projects

Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Славянка Василева Стамова преп.
Статус:
действащ

Основна цел на проекта е да се създаде нов професионален профил на мениджърите на малък хотел/ресторант, сопособни да управляват своя бизнес по устойчив, съхраняващ местната идентичност и социално отговорен начин;
Създаване на трайно сътрудничество между образование и бизнес в сферата на туризма;
Развиване на нови партньорства с европейски образователни институции, с търговско-промишлени палати и с бизнес асоциации