Подкрепа на изследователска дейности на екип от преподавател и студенти от МП УРЧР и МП МОС на НБУ и участие в международна конференция “Gender and adult education in the era of social and cultural changes: (new) risks and challenges” на European Society for Research on the Education of Adults (ESREA) – Network on Gender and Adult Learning

Подкрепа на изследователска дейности на екип от преподавател и студенти от МП УРЧР и МП МОС на НБУ и участие в международна конференция “Gender and adult education in the era of social and cultural changes: (new) risks and challenges” на European Society for Research on the Education of Adults (ESREA) – Network on Gender and Adult Learning
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Мария Александрова Иванова доц. д-р
Статус:
реализиран

Участие на преподавател и студент от деп. "Администрация и управление" в международна конференция “Gender and adult education in the era of social and cultural changes: (new) risks and challenges” на European Society for Research on the Education of Adults (ESREA) – Network on Gender and Adult Learning в Португалия. Екипът на НБУ представи своето изследване пред представители на академичните общности на университети от Полша, Португалия, Великобритания, Германия, Сърбия, Ирландия, Франция, Италия, Канада и др. Докладът „The Modern Bulgarian Woman in search of a balance between work, family, learning (Challenges, compromises and elections in the conditions of pandemic, social isolation and economic crisis)“ предизвика огромен интерес преминал в дебат. Бяха споделени мнения за еднаквостта на проблемите и различни подходи за разрешаването им. Участниците в конференцията и членовете на ESREA определиха срокове за издаване на групова монография и планираха общ изследователски процес за следващия период от две години.
За да се даде публичност на целите и постигнатите резултати по проекта със стартирането на учебната 2022-2023 г. през октомври ще се проведе Междудепартаментен семинар „Приносът на НБУ към резултатите от изследванията на European Society for Research on the Education of Adults (ESREA): Network on Gender and Adult Learning“.


Постигнати резултати


1. Публикация
2. Съвместни проекти
3. Обогатяване съдържанието на курсове