XXVII. Международна ранноесенна школа по семиотика “Концептуализиране на дигиталната реалност чрез метафори: семиотични и интердисциплинарни подходи” (Conceptualizing digital reality through metaphors: semiotic and interdisciplinary perspective)

XXVII. Международна ранноесенна школа по семиотика “Концептуализиране на дигиталната реалност чрез метафори: семиотични и интердисциплинарни подходи” (Conceptualizing digital reality through metaphors: semiotic and interdisciplinary perspective)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Кристиан Кръстинов Банков проф. д.н.
Статус:
действащ

Провеждане на XXVII Международна ранноесенна школа по семиотика в гр. Созопол (6 – 9 септември 2023 г.) с участие на 6-7 гост-лектори от Франция, Италия, Дания, Гърция и България, преподаватели, докторанти и студенти от НБУ и чужди университети, партньори по проект ERUA; Събитието е под егидата на Световната асоциация за семиотични изследвания (IASS).