ЦФСР: Подкрепа за социалното предприемачество: предизвикателства за насърчаване на устойчивото развитие в България и Франция

ЦФСР: Подкрепа за социалното предприемачество: предизвикателства за насърчаване на устойчивото развитие в България и Франция
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Цветелина Иванова Маринова доц. д-р
Статус:
действащ

Участие на преподаватели от НБУ - доц. д-р Цветелина Маринова и гл. ас. д-р Димитър Трендафилов в семинар във Франция като част от дейности – семинари и кръгли маси по проект за изследване възможностите и формите за подкрепа развитието на социалното предприемачество най-вече сред жените в България и Франция.