Международна интензивна програма "Храна и културна идентичност II - между пазар, хуманитарни и социални науки"

Международна интензивна програма
Финансиране:
Външен

Обучение през целия живот, секторна програма "Еразъм"

Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Кристиан Кръстинов Банков проф. д.н.
Статус:
действащ