Софиянци за себе си и за града

Софиянци за себе си и за града
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Георги Фотев Георгиев проф. д.н.
Статус:
действащ

Провеждане на емпирично представително (количествено) изследване за представите, вярванията, предпочитанията, нагласите, ценностите и мненията на гражданите за себе си и за гр. София.