Публикуване на глава от книга “Education Applications & Developments IX”, ed. by Carmo, M. (WIARS), inScience Press, Португалия

Публикуване на глава от книга “Education Applications & Developments IX”, ed. by Carmo, M. (WIARS), inScience Press, Португалия
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Александър Венциславов Пожарлиев гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Заплащане на такса за публикация на приета за печат глава от книгата “Education Applications & Developments IX”, издание на inScience Press.