Научно-изследователски проект – приложение на инструмент за измерване на ефекта от терапевтични интервенции с въпросник FOCUS за българските деца

Научно-изследователски проект – приложение на инструмент за измерване на ефекта от терапевтични интервенции с въпросник FOCUS за българските деца
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Маргарита Димитрова Станкова доц. д-р
Статус:
действащ

Заплащане на такса за публикация на приета за печат статия “Factor structure of the Bulgarian version of FOCUS on the Outcomes of Communication Under Six”, издание на Lifescience Global.