Финансиране на ? от 30 % редуцирана такса за публикуване на приета за печат обзорна статия от името на НБУ с включени приложни научноизследователски резултати „Natural and Synthetic Polymers for Biomedical and Environmental Applications” в научното списание „Polymers-MDPI”, Q1, IF – 5.0

Финансиране на ? от 30 % редуцирана такса за публикуване на приета за печат обзорна статия от името на НБУ с включени приложни научноизследователски резултати „Natural and Synthetic Polymers for Biomedical and Environmental Applications” в научното списание „Polymers-MDPI”, Q1, IF – 5.0
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Галина Христова Сачанска доц. д-р
Статус:
действащ

Заплащане на такса за публикация на статия “Natural and Synthetic Polymers for Biomedical and Environmental Applications” с автори доц. д-р Галина Сачанска, Славена Давидова, проф. Петър Д. Петров (Институт по полимери, БАН).