Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуалната антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки м

Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуалната антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки м
Финансиране:
Външен

ОП "Развитие на човешките ресурси" - схема BG051PO001-3.3.06

Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Ирена Иванова Бокова доц. д-р
Статус:
реализиран

Проектът има за цел разработване на образователна програма в 3 модула (изследователски методи, работа с подхода на визуалната антропология и публични комуникации), които да надградят знанията и уменията на целевата група
в сферата на изследователската работа и подходящото представяне на изследователски резултати в интердисциплинарна среда;
Планирано е създаване на Център по визуална антропология за обучение, изследване и създаване на визуален архив на съвременността;
Модернизиране на модела на докторските програми в НБУ по визуални изкуства и политически науки;
Укрепване на междудепартаментното сътрудничество и на взаимодействието между отделни програми в НБУ на проектна основа


Постигнати резултати


Разработена образователна програма в 3 модула (изследователски методи, работа с подхода на визуалната антропология и публични комуникации), предоставящи надграждащи знания и умения за докторанти, постдокторанти и млади учени
в сферата на изследователската работа;
Издаден сборник с научни публикации в 2 тома, като вторият се състои от 2 части;
Създаден в НБУ Виртуален информационен център по визуална антропология за обучение, изследване и създаване на визуален архив на съвременността: http://phdvirtualcenter.nbu.bg
съдържащ Пподробно разработени менюта БИБЛИОТЕКА, НОВИНИ И БЕНЕФИЦИЕНТИ
Модернизиран модел на докторските програми в НБУ по визуални изкуства и политически науки;
Осъществено на практика междудепартаментно сътрудничество в НБУ на проектна основа