Измерване, изследване, анализ и прогнозиране на въздействието на работните електромагнитни полета на мобилните устройства върху здравето и качеството на живот на населението в гъсто населени райони

Измерване, изследване, анализ и прогнозиране на въздействието на работните електромагнитни полета на мобилните устройства върху здравето и качеството на живот на населението в гъсто населени райони
Финансиране:
Външен

МОН - Научни изследвания

Направление:
Технически науки
Ръководител:
Анушка Цветанова Станчева доц. д-р
Статус:
реализиран

Основната цел на проекта е изграждането на уеб-базирана мониторингова система, предлагаща информация за електромагнитното замърсяване на конкретни гъстонаселени райони с възможност за включване на отдалечени мониторингови станции и интелигентни сензори, статистическа обработка на резултатите и модули за математическо планиране и моделиране на електромагнитното замърсяване.
В задачите на изследването влизат: проучване на нормативната уредба и законодателството, ограничаващи нивата и зоните на електромагнитно замърсяване, както и на параметрите и характеристиките на съвременните мобилни комуникационни устройства като потенциални източници и причина за електромагнитно замърсяване; провеждане на реални измервания на излъчване на конкретни мобилни устройства и представяне на информация в интернет за текущото ниво на електромагнитно замърсяване.