Structural and thermal transformations on high energy milling of Natural Apatite

Structural and thermal transformations on high energy milling of Natural Apatite
Финансиране:
Външен

МОН - "Наука и бизнес"

Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Вилма Петкова Стоянова проф. д-р
Статус:
реализиран

Публикуване на научна статия в реферирано издание с импакт фактор и представянето й на значим европейски международен научен форум за популяризиране на резултати в областта на термичните методи


Постигнати резултати


Публикация от името на НБУ в импакт-факторно научно списание - Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Springer
Представяне на резултатите от проекта на международна научна конференция - август, 2014 г. във Финландия