Менторска програма за подкрепа на деца и семейства в общността и превенция на отпадането от училище

Менторска програма за подкрепа на деца и семейства в общността и превенция на отпадането от училище
Финансиране:
Външен

ЕИП - финансов механизъм

Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Ивайло Людмилов Търнев проф. д.н.
Статус:
действащ

Намаляване на дела на отпадналите от училище деца чрез подкрепа на допълващи училищни политики
Разработване и прилагане н аменторска програма в подкрепа на 60 деца, младежи и семейства в риск от гр. София
Включване в активна доброволна работа на 60 изявени студенти-ментори от НБУ;
Извеждане на менторството като естествен и устойчив подход за трайно снижаване на риска от отпадане от училище;
Налагане на менторството като ефективна социално-образователна практика, приложима и за по-широки групи в риск