Електронна база данни на българската антропонимия. Идентичност, практика и регулация на личните имена

Електронна база данни на българската антропонимия. Идентичност, практика и регулация на личните имена
Финансиране:
Външен

ФНИ

Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Иван Костов Касабов проф. д.н.
Статус:
действащ

Създаване на електронна база данни на българската антропонимия, регистър на личните имена;
Анализ на съвременните тенденции при назоваването у българите