Център за локализиране и експериментална реконструкция на древни пътища и хабитати чрез методите на пространствения анализ и археометрията - SARCHUS-AIR

Център за локализиране и експериментална реконструкция на древни пътища и хабитати чрез методите на пространствения анализ и археометрията - SARCHUS-AIR
Финансиране:
Външен

ФНИ

Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Иван Бонев Гацов проф. д.н.
Статус:
действащ

Целта на проекта е чрез комбинирането на данни от три различни във физико-географско отношение зони (РАВНИННА, ПОЛУПЛАНИНСКА И ПЛАНИНСКА)
да бъде изградена сравнително ясна картина за трансформацията на селищните модели през поредица от исторически периоди, да бъдат реконструирани отделни човешки хабитати
в контекста на палеосредата, както и древните маршрути, свързващи Тракия с Подбалканските полета и земите отвъд Хемус.
Прилагане на серия от конвенционални и иновативни методи на археологическото изследване /теренни обхождания, кабинетна обработка на събраните материали, изследване на археоботанични проби
от известни и новооткрити археологически обекти, геомагнитно сканиране на представителни и слабо проучени или изцяло новооткрити комплекси, въздушна ортофотография и инфрачервено сканиране/.
Изследването комбинира различен по характер данни за един комплекс, което осигурява "многопластовост" и представлява алтернатива на стандартното археологическо проучване.
Подходът може да се използва в зони, в които недвижими археологически паметници са застрашени от разрушаване