Конференция на тема: “АРХЕОЛОГИЯ НА ВЛАСТТА. Интердисциплинарни диалози”

Конференция на тема: “АРХЕОЛОГИЯ НА ВЛАСТТА. Интердисциплинарни диалози”
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Богдан Стоянов Атанасов гл. ас. д-р
Статус:
реализиран

Конференция
28.11.2014 г., 09:00 часа - 29.11.2014 г., 19:00 часа
Корпус 1, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев“

Организатор:
департамент „Археология“

Целта на конференцията е представители на различни хуманитарни и социални науки да дискутират по въпросите на властта. За тази цел в понятието „археология“ се влага по-широк смисъл, който се доближава до начина, по който го използват Тукидид и Мишел Фуко, обозначавайки диахронното разглеждане на явленията.

Основните тематични направления на конференцията са:
- Форми и видове власт.
- Институции, изградени от властта и пораждащи власт.
- Власт и асиметрични отношения (сила, принуда, манипулация).
- Дискретна власт, която не е пряко свързана с контрол и доминиране.
- Идеология и власт.
- Власт и ресурси (материални и нематериални).
- Реакции срещу властта.
- Информация и власт.
- Власт и промяна.


Екип:

  • гл. ас. д-р Богдан Атанасов - преподавател
  • доц. д-р Боян Думанов - преподавател
  • проф. Иван Гацов д.н. - преподавател
  • доц. д-р Илиян Боянов - преподавател
  • гл. ас. д-р Живко Узунов - преподавател
  • Ирена Георгиева Димитрова - служител