Преходът от късната бронзова към ранната желязна епоха. Ролята на животинските ресурси в създаването и консумирането на прехода

Преходът от късната бронзова към ранната желязна епоха. Ролята на животинските ресурси в създаването и консумирането на прехода
Финансиране:
Външен

Американски изследователски институт - фондация "Америка за България"

Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Богдан Стоянов Атанасов гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Провеждане на международни археологически разкопки на укрепено селище от края на късната бронзова и началото на желязната епоха край с. Баня, община Разлог
Провеждане на иновативни за България анализи /изотопен, фосфорен/ на кости на домашни и диви животни в укрепеното селище в местността Бресто до с. Баня, община Разлог
Работа в партньорство с американски университет - университета в Корнел, САЩ, където се извършват множество анализи на изотопите на азота, въглерода, кислорода и стронция, съдържащ се в костите на животните, консумирани в Бресто


Постигнати резултати


Включване в иновативна научна дейност, разширяваща знанията и уменията на участниците от НБУ в екипа;
Създаване на още един изследователски обект за департамент "Археология" на НБУ;
Резултатите са представени през пролетта на 2015 г . на конференция в Хайделберг, Германия;
Задълбочаване на партньорски взаимодействия със специалисти от САЩ и Германия, които са залог за по-нататъшна съвместна научна и проектна работа