Успех в училище чрез доброволчество

Успех в училище чрез доброволчество
Финансиране:
Външен

Обучение през целия живот, секторна програма "Коменски"

Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Анна Славчева Кръстева проф. д-р
Статус:
реализиран

Да бъдат разработени инструментариум и методика, които да помогнат за справяне с отпадането на ученици от образователната система чрез засилване на доброволчеството сред младежите
Да бъде подпомогнато осъзнаването на ценността на неформалното образование и на ученето през целия живот


Постигнати резултати


Определени са групите, които най-вероятно няма да продължат образованието си след отпадане - деца от етнически малцинства, деца от социално слаби семейства, деца от изолирани селски райони и такива от маргинализирани градски квартали;
Дефинирани са мерките, предприети от българското правителство за намаляване на броя на отпадналите ученици - въвеждане на целодневна организация на учебния процес, на двугодишно предучилищно образование и на безплатни учебници до 7 клас;
Изведени са основните типове причини за прекъсване на образованието - икономически, социални, образователни, етнокултурни и здравни;
Резултатите са публикевани на http://www.successatschool.eu/country-profiles/bulgaria/