Е-участие срещу насилието

Е-участие срещу насилието
Финансиране:
Външен

Дафне III

Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Анна Славчева Кръстева проф. д-р
Статус:
реализиран

Да анализира новите форми на популизъм и расизъм в цифровите медии и социалните мрежи
Да насърчи информираността на подрастващите по въпросите на насилието в новите медии
Да анализира комуникационните стратегии в интернет, като изведе популистките стереотипи
Да организира обучение на учители и възпитатели за медийна грамотност по въпросите на популизма/расизма в новите медии


Постигнати резултати


Разграничени и описани етапи на развитие на популизма в България след 1989 г. - 1989 г.- 2000 г., 2001 г.- 2004 г.; 2005 г.- 2010 г.; 2010 г.- 2013 г.; 2014 г - ....;
Изследвани са медиите като социално огледало, което може да предава безкритично, да увеличава, да демаскира или да анализира; В случая извършеното наблюдение на българските медии показава най-често безкритично предаване на съобщения и послания;
Изведеното заключение за българските медии е двойнственост - от една страна засилват подкрепата си за националния популизъм, а от друга - разпалват пост-протестната популистка реторика и щедрите обещания, съпровождащи всяка политическа кампания;
Резултатите от проекта за България са публикувани на следния линк http://www.engagementproject.eu/sites/eeav.drupalgardens.com/files/201310/eEAV_summary_lit_WP1_BG.pdf