Подобряване на качеството на предлаганите от НБУ образователни услуги чрез създаване на система за частично електронно управление, периодично актуализиране на стандарти и въвеждане на продължаващо обу

Подобряване на качеството на предлаганите от НБУ образователни услуги чрез създаване на система за частично електронно управление, периодично актуализиране на стандарти и въвеждане на продължаващо обу
Финансиране:
Външен

ОП "Развитие на човешките ресурси" - схема 3.1.08

Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Георги Събинов Текев д-р
Статус:
реализиран

Акуализиране и подобряване на стандартите и процедурите за управление на качеството в НБУ;
Разширяване и надграждане на системата за електронно администриране на процесите в НБУ чрез ИИС;
Повишаване на компетентността на академичния и административен състав в НБУ;


Постигнати резултати


Актуализиране и усъвършенствана система за управление на качеството в НБУ;
Функциониращ модул за електронно планиране, отчитане и контрол на учебната, научноизследователската и творческата дейност на преподавателите в НБУ;
Въведена електронна система за документооборот в НБУ;
Разработена програма за продължаващо обучение на академичния и административен състав в НБУ, която продължава да се изпълнява в модифициран вариант от Центъра за карирерно развитие ои обучителни ресурси на НБУ


Екип:

  • д-р Георги Текев - служител
  • д-р Мариета Цветкова - служител
  • Румяна Яворова Юрукова-Кръстева - служител
  • Сава Керелезов - служител
  • Росена Йорданова Томова - служител
  • проф. д-р Марин Маринов - преподавател
  • проф. д-р Пламен Бочков - преподавател
  • проф. д-р Христо Тодоров - преподавател
  • Димитър Любомиров Стоянов - служител
  • Румяна Каменова - служител