Подготовка и реализация на публична конференция “Социалното предприемачество в България: добри практики и образователни перспективи

Подготовка и реализация на публична конференция “Социалното предприемачество в България: добри практики и образователни перспективи
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Димитър Милчев Вацов проф. д-р
Статус:
реализиран

Проектът комбинира няколко основни цели
- Рекламна - да популяризира новата и единствена в България МП "Социално предприемачество" през държавните институции, успешните български социални предприятия и неправителствени организации, пред преподаватели и студенти от НБУ и други университети в България;
- Академична - да синхронизира преподаването в МП "Социално предприемачество" с нуждите на обществото и пазара и с добрите практики по социално предприемачество;
- Обучителна - да въвлече студентите в МП "Социално предприемачество" с основните актьори в полето на социалното предприемачество в България.
Трите основни цели ще бъдат реализирани чрез провеждане на конференция в НБУ "Социалното предприемачество в България - добри практики и образователни перспективи" (15 - 16 април 2016 г.) и нейната медийна разгласа.


Екип:

  • проф. д-р Димитър Вацов - преподавател
  • проф. д-р Мартин Канушев - преподавател
  • проф. Георги Фотев д.н. - преподавател
  • проф. Кольо Коев д.н. - преподавател
  • гл. ас. д-р Теодора Карамелска - преподавател
  • доц. д-р Христо Гьошев - преподавател
  • Петя Стефанова Чалъкова - преподавател