Спиране на процеса на маргинализация на ромите в гр. Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността

Спиране на процеса на маргинализация на ромите в гр. Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността
Финансиране:
Външен

Фондация "Велкус"

Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Галина Атанасова Маркова-Дерелиева д-р
Статус:
реализиран

Проектът има за цел да обедини опита, експертизата и властовия ресурс на един университет, една община и една фондация за изграждане на модел за успешно справяне с нарастващите социални проблеми в ромската общност;
Проектът предвижда работа в 3 направления: подобряване на условията на живот в ромското гето чрез играждане на подходяща инфраструктура /построяване на социален център в Кюстендил/м
развитие на социални услуги за деца, родители и младежи /повишаване на образователното им равнище и на социалните им умения за включване в обществения живот/;
изследване на ефекта от услугите с акцент върху създаването на модел за преустановяване на маргинализацията на ромите в Кюстендил и всички произтичащи от нея последствия.
Проектът цели да постигне промяна на нагласи и предразсъдъци както в ромската общонст, така и сред българското население


Екип:

  • д-р Галина Маркова-Дерелиева - преподавател
  • Елен Александрова Митова-Иванова - служител
  • Деница Деянова Съйнова - служител
  • Борислава Любомирова Мечева - служител