Организиране на обучения за развиване на управленски умения на представители на целевите групи по проект BG051PO001-3.2.03 - "Управление за ефективно професионално образование" , финансиран от ОП РЧР

Организиране на обучения за развиване на управленски умения на представители на целевите групи по проект BG051PO001-3.2.03 -
Финансиране:
Външен

ОП "Развитие на човешките ресурси" - схема 3.2.03

Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Емилия Илиева Трифонова
Статус:
действащ