Участие в 5-та международна конференция “Психология – потребление – качество на живот, Гданск, Полша, 23-24 септември, 2016. Темата на тазгодишната конференция е “Ценностите в контекста на недостиг и излишък”. (Vth edition of International Conference Psychology-Consumption-Quality of Life. The topic of this year’s conference is “Values in the context of scarcity and excess”, Gdansk, Poland, 23-24 September, 2016)

Участие в 5-та международна конференция “Психология – потребление – качество на живот, Гданск, Полша, 23-24 септември, 2016. Темата на тазгодишната конференция е “Ценностите в контекста на недостиг и излишък”. (Vth edition of International Conference Psychology-Consumption-Quality of Life. The topic of this year’s conference is “Values in the context of scarcity and excess”, Gdansk, Poland, 23-24 September, 2016)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Соня Асенова Драгова гл. ас. д-р
Статус:
реализиран

Участие на гл. ас. д-р Соня Колева-Драгова в 5-та международна конференция „Психология – потребление - качество на живот” с устен доклад на тема: Entitlement attitude in the workplace and its relationship to job satisfaction and organizational commitment. Конференцията се организира от Института по Психология в Университета в Гданск и Института по Психология в университета на Силезия в Катовице (www.konsumpcja.ug.edu.pl). Основни теми: Потребителско поведение и социална промяна; материализъм и психично благополучие; трудът и организациите в консуматорската култура; измерване на психичното благополучие и др.


Постигнати резултати


1. Одобрен доклад за публикация;
2. Семинар в НБУ;
3. Установени контакти и участие в научно-изследователски проект „Narcissism and self-esteem in cross-cultural perspective”,
включващ 30 страни, който се реализира през академичната 2016/2017 година


Екип:

  • гл. ас. д-р Соня Драгова - преподавател