Подкрепа на изследователска дейност и участие на преподавател от НБУ в международна конференция “Gender – Diversity – Intersectionality. (New) Theories and Policies in Adult Education” на European Society for Research on the Education of Adults (ESREA) – Network on Gender and Adult Learning

Подкрепа на изследователска дейност и участие на преподавател от НБУ в международна конференция “Gender – Diversity – Intersectionality. (New) Theories and Policies in Adult Education” на European Society for Research on the Education of Adults (ESREA) – Network on Gender and Adult Learning
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Мария Александрова Иванова доц. д-р
Статус:
реализиран

Гл. ас. д-р Мария Александрова Иванова, преподавател към ФДЕПО и департамент „Администрация и управление“ участва в международната конференция „Gender - Diversity - Intersectionality. (New) Theories and Policies in Adult Education“ проведена на 12-14 октомври 2017 г. в University of Koblenz-Landau, Koblenz, Germany организирана от European Society for Research on the Education of Adults (ESREA) Network on Gender and Adult Learning. Тя е член и на ESREA от 2009 г. и преподавател на НБУ от 1998 г. - програмен консултант за магистърските програми „Управление и развитие на човешките ресурси“ и „Мениджмънт за организационно съвършенство“.
По време на международния научен форум, пред представители на академичните общности на Полша, Португалия, Швеция, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада и др. , гл. ас. д-р Мария Александрова Иванова представи резултатите от своето изследване с доклад и презентация на тема “Improving the socio-economic integration of Roma women through adult education“. Тематиката предизвика огромен интерес и дискусия за закономерностите на процеса на приспособяване на личността в гражданското общество като основа за разработване на конкретни мероприятия за неговото регулиране. Дискусията доведе до общо виждане относно влиянието на макрообществото за изграждане на труднопреодолими бариери пред ромските жени, приписвайки им изключително нисък социален статус. Бяха споделени мнения за еднаквостта на проблемите, за добри практики и различни подходите за разрешаването им. Академичните изследователи, участващи в конференцията, подкрепиха извода, че интеграцията на ромските жени е дългосрочно предизвикателство не само пред българското общество, което изисква мобилизация на всички възможни ресурси, всички институции (на централно, регионално и местно ниво) в партньорство с неправителствените организации за постигането на значим напредък в областта на заетостта, борбата с бедността, образованието и професионалната квалификация, културата и защитата от дискриминация.
За да се даде публичност на целите и постигнатите резултати по проект „Подкрепа на изследователска дейност и участие на преподавател от НБУ в международна конференция "Gender - Diversity - Intersectionality. (New) Theories and Policies in Adult Education" на European Society for Research on the Education of Adults (ESREA) - Network on Gender and Adult Learning“ към Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ, на 8 ноември 2017 г. бе проведен Междудепартаментен семинар „Приносът на НБУ към резултатите от изследванията на European Society for Research on the Education of Adults (ESREA): Network on Gender and Adult Learning“.
Студенти и преподаватели бяха запознати с дейността и изследователските практики на ESREA.
Двадесет и пет години след основаването си Европейската асоциация за научни изследвания в областта на образованието на възрастни (ESREA) е утвърдена и международно известна организация. Тя е фокусирана върху разработването на висококачествени научни изследвания в областта на образованието и обучението.


Постигнати резултати


1. Включване на резултатите в учебното съдържание към курсовете от МП в областта на управление на ЧР, конфликти в организация, управление на различията и равните възможности на труд, обучение и развитие, учение през целия живот;
2. Междудепартаментен семинар в НБУ;
3. Публикуван е абстракта в Аbstract Booklet ESREA Gender Network Conference 2017 – в електронен и печатан вид;
4. Подготовка на авторски материал за публикация в групова монография – предадена за публикуване, излиза от печат през 2018 г.;
5. Популяризиране на приносите от изследването чрез статия в списание Еx ?quo (научно, интердисциплинарно и мултидисциплинарно списание, издавано от 1999 г.в Португалия, http://exaequo.apem-estudos.org/?lingua=en) – предстои през 2018 г.;
6. Обсъждане на намеренията и възможностите за организиране на международна конференция на ESREA мрежата с домакин НБУ


Екип:

  • доц. д-р Мария Иванова - преподавател
  • Анета Димитрова - студент