Младежка музикална работилница

Младежка музикална работилница
Финансиране:
Външен

Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП - България-Сърбия

Направление:
Изкуства
Ръководител:
Борислав Боянов Дочев гл. ас. д-р
Статус:
реализиран

Установяване на сътрудничество със Студентски културен център в гр. Ниш - Сърбия в сферата на образованието по музика;
Организиране и провеждане на 4 съвместни майсторски класа - 2 в България и 2 в Сърбия;
Организиране и провеждане на съвместни концерти в края на майсторските класове;
Обмен на добри преподавателски практики чрез провеждане на 2 семинара


Постигнати резултатиРеализирани съвместни майсторски класове с участието на сръбски и български специалисти-преподаватели в областта на музиката;Популяризиране на НБУ в регион с потенциални кандидат-студенти;
Натрупване на практически опит по програма за трансгранично сътрудничество /ИПП България-Сърбия/

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ ДЕПАРТАМЕНТ “МУЗИКА” И СТУДЕНТСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР НИШ (20142017)

Мисия
Мисията на Нов български университет Департамент “Музика” и Студентски културен център Ниш като партниращи институции е:
• да бъдат ориентирани към своите студенти, като изграждат предприемчиви социално отговорни личности, подготвени за живот в условията на съвременния свят.
• да допринасят за напредъка на междуинституционалното и университетско образование чрез достъпно интердисциплинарно и специализирано обучение по международни стандарти.
• да поставят в служба на обществото своя потенциал и да реагират на пазарните и социалните интереси, като създава нови приноси и практики.
Визия 2017
Нов български университет Департамент “Музика” и Студентски културен център Ниш като част от международни университетски и културни мрежи да бъдат модел за добри практики, даващи на студентите висока академична компетентност и практически умения, като осигуряват за тях следното:
• гъвкави културнообразователни програмни схеми със засилена интернационализация, зависима от реализацията и търсенето, с възможност за обучение в индивидуални интердисциплинни програми, с акредитиране на широк кръг извънаудиторни форми включително неформално и самостоятелно учене.
• солидна базова подготовка в международни проекти и партньорства с бизнеса.
• практически ориентирана образователна система, свързана с участие в културноизследователски проекти и международна мобилност.
За напредъка на университетското образование НБУ Департамент “Музика” и СКЦ Ниш трябва да бъдат:
• признати европейски центрове с високи резултати в културнообразователните изследвания и с творчески постижения в областта на изкуствата от международен мащаб, притежаващи собствен преподавателски и творчески състави с високи постижения и практически опит.
• предприемчиви организации със стабилно управленско ядро, определящи общия курс на развитие и стабилно финансово състояние, с ефективна система за управление на качеството и оценка на резултатите.

Поставяйки в служба на обществото своя академичен потенциал НБУ Департамент “Музика” и СКЦ Ниш:
• . да започнат да се изграждат като културнообразователни центрове, предоставящи на обществото стратегически идеи, концепции и приоритети за развитие.
• . да имат засилено публично присъствие за разпространение на своите постижения и изградена мрежа за включване в национални и международни проекти в областта на културата и образованието, за обмен на преподаватели и студенти, за взаимодействие с организации на работодатели.
Области на развитие и стратегически проекти

Област I: Развитие на образователните програми
Проучване на възможностите и създаване както на нови образователни програми /ОП/, така и на механизъм за обновяване на съществуващите:
• развитие на майсторските класове и на летни музикални академии на творци с международно признание.
• обвързване на творческата дейност с преподаването и увеличаване на възможността за разкриване на работни места в областта на културата.
• свързване на висшето образование по изкуства с обществото чрез трайни инициативи и практики.
• проучване на възможностите и осъществяване на творчески проекти в европейски мрежи и програми.
• разбиране на света като опит да бъдеш различен и толериране на различията.
• иницииране на Балкански проекти и повишаване на разпознаваемостта за европейската артистична общност.
• изграждане на стратегически партньорства с потенциални работодатели чрез нови изследователски проекти и вътрешноуниверситетски интердисциплинарни проекти.
• производство на собствена музикална продукция, която да е водеща при определяне на публичния образ на НБУ Департамент “Музика” и СКЦ Ниш, а също така и на пространство на стажове и професионално израстване на студенти от различни творчески специалности.
• превръщане на НБУ Департамент “Музика” и СКЦ Ниш в творчески средища, където всеки студент и гражданин имат достъп до изработване на разнообразни културни и художествени търсения и създаване на културен продукт с икономическа и социална стойност, както и в гостоприемна среда за творческа мобилност и домакинство на международни културни събития.
Област II: Развитие на учебните форми и средства
1. Развитие и разнообразяване на подпомаганото дистанционно обучение:
• . проучване на възможностите за дистанционно обучение и разработване на съвместни курсове от ОП.
• . проучване на възможностите за увеличаване на преките форми на общуване в ОП с дистанционни форми на обучение.
2. Развитие на неформално и самостоятелно обучение:
• . развитие на подготвителни и уводни курсове и майсторски класове за превръщане на продължаващото обучение във вход към програмите за образователна степен.
• . създаване на програми за неформално обучение съвместно с външни организации и проучване на възможностите за провеждането му на работното място.
3. Разгръщане на практическата насоченост на обучението чрез въвеждане на нови извънаудиторни учебни форми и развитие на системата за акредитиране на знания и умения придобити в извънучебно време.
В служба на обществото
Област III: Развитие на изследователскотворческата дейност
1. Без да се ограничава по какъвто и да е начин досегашната активност и практика за намиране на подходяща и интересна тематика от НБУ Департамент “Музика” и СКЦ Ниш за сключване и изпълнение на различни по форма и насоченост изследователски договори, се поставя задачата за формулиране на актуални за обществото теми, върху които да се фокусират усилията на водещи експерти от НБУ Департамент “Музика” и СКЦ Ниш , както и от други академични, университетски и бизнес среди. Крайната цел е получените резултати от изследванията, анализите, констатациите, насоките и стратегиите да бъдат представени под егидата на НБУ Департамент “Музика” и СКЦ Ниш по подходящ начин пред обществото, което освен всички други ползи, би създало и утвърдило институциите като водещ интелектуален център в европейското общество.
2. Изграждане на визия за ценностната система на съвременния европейски гражданин. Да се намерят пътищата и начините за замяна на остарелите ценности и стереотипи на общество с тези на съхранената и развита след Втората световна война европейска цивилизация. Да се търсят и намират специфичните балкански добродетели, както и тяхното съвременно място и приложение, включително и връзките с християнските ценности.
3. Мястото и значението на Интернет в съвременното общество. Да се изследват механизмите и тенденциите в развитието на Интернет и влиянието му върху обществения и икономическия живот на съвременния европеец. Да се формулират начините, по които информационното общество би ускорило интеграционните процеси, би подобрило образователния процес, би улеснило изграждането на гражданско общество.
4. Превръщане качеството на образованието в стратегическа цел на обществото. Намиране на баланса между качеството и достъпа в неформалното обучение. Неформалното образование като гарант за качество в структурите на обществото чрез сътрудничество с НБУ Департамент “Музика” и СКЦ Ниш. Осъвременяване на методите и подходите в образователния процес.
Приет от Департаментен съвет на НБУ на 08. 04. 2014 г.
Проектът е сред трите най-добри проеекта, отличени и наградени през октомври, 2015 г. от МРРБ по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия за целия програмен период 2007-2013 г.