РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМИ ЗА ПРЕПОДГОТОВКА И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТАЦИЯ

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМИ ЗА ПРЕПОДГОТОВКА И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТАЦИЯ
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Николай Запринов Арабаджийски проф. д-р
Статус:
реализиран

Проектът осигури участието на проф. д-р Николай Арабаджийски и гл. ас. д-р Милена Караджова от деп. „Публична администрация“ на НБУ в работата на Седма Московска международна лятна школа за повишаване квалификацията на преподаватели (Москва 3-7 юли 2013 г.). Програмата на школата е предназначена за ръководители и опитни преподаватели на университети от Русия, страни от ОНД и Източна Европа. Основни докладчици на школата са преподаватели от Факултета за държавно управление при Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“, ръководители на кадрови служби на частни и държавни организации, както и слушателите и участниците. Проф. Арабаджийски представи доклад на тема „Особености на професионалната подготовка на служителите от публичната администрация в Република България“, а гл. ас. Караджова доклад озаглавен „Съвременни подходи и методи на обучение на възрастни в програми по публична администрация“. Двата доклада са публикувани в Годишника на департамент „Публична администрация“, том 8, 2013 г.
След участието си в школата преподавателите от НБУ разработиха два основни курса за служебно развитие на служителите от публичната администрация:
Въведение в държавната администрация (5 дни, 36 часа), Основи на управлението на администрацията (4 дни, 28 часа). Курсовете се предлагат от Центъра за продължаващо обучение към Факултета за дистанционно, електронно и продължаващо обучение на НБУ на служители от администрацията.


Постигнати резултати


1. Публикуване на докладите в Годишника на деп. “Публична администрация";
2. Разработени 2 курса към Центъра за продължаващо обучение.


Екип:

  • проф. д-р Николай Арабаджийски - преподавател
  • гл. ас. д-р Милена Караджова - преподавател