Участие в международна конференция “Between narcissism and entitlement: Self-enhancement in a cross-cultural perspective” (“Между нарцисизма и нагласата “Полага ми се”: Подсилване на Аз-а в крос-културна перспектива”), Варшава, Полша, 4 – 6 Април, 2018

Участие в международна конференция “Between narcissism and entitlement: Self-enhancement in a cross-cultural perspective” (“Между нарцисизма и нагласата “Полага ми се”: Подсилване на Аз-а в крос-културна перспектива”), Варшава, Полша, 4 – 6 Април, 2018
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Соня Асенова Драгова гл. ас. д-р
Статус:
реализиран

Участие на гл. ас. д-р Соня Драгова-Колева в международна конференция “Between narcissism and entitlement: Self-enhancement in a cross-cultural perspective” във Варшава, Полша с доклад на тема “Initial adaptation of the Narcissistic Personality Inventory-15 in Bulgarian sample”.


Екип:

  • гл. ас. д-р Соня Драгова - преподавател