Стаж в стъкларска база на университета Томаш Батя, Чешка република на студенти от департамент Изящни изкуства (ателие художествено стъкло)

Стаж в стъкларска база на университета Томаш Батя, Чешка република на студенти от департамент Изящни изкуства (ателие художествено стъкло)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Константин Димитров Вълчев доц. д-р
Статус:
реализиран

Валашке Мезиричи, или накратко Валмес, е град от малък мащаб в област Моравия, източна Чехия. Пристигайки на място като това, човек си отговаря на много от въпросите относно разликите между нашенската и тамошната реалност. Наста¬нихме се в базата на университет Томас Бата, с кой¬то НБУ партнира и по програма Еразъм. Учебното заведение, от своя страна, по-скоро приличаше на фабрика за изящество. Във валашката стъкларска школа пещите, ателиета и духачите на стъкло са нива над качеството и оборудването на българския национален стъкларски завод в Белослав, където бяхме на практика по-рано тази година. В пещите на Валмес се работи с изключително висококачест¬вено стъкло. Там майсторите-духачи са не просто изпълнители - напротив, те имат силно отноше¬ние към дизайна и са тясно свързани с изкуство¬то. Това са хората, които правят връзката между идеята за дизайн на студентите и прякото му осъ¬ществяване в материала. В групата ни от дванайсет студенти , идеите за дизайн са различни и се осъ-ществяват на различни нива на трудност. Някои се получават сравнително бързо, без допълнителна студена обработка, други са сложно орнаментира¬ни или се нуждаят от голямо внимание при пилене и полиране.
(….)
Престоят във Валмес се отрази на всички учас¬тници в пленера. Станахме свидетели на едно раз¬лично от познатото ни отношение към изкуството. Чехите ни показаха смисъла, който влагат в худо¬жественото стъкло, колко е важно да изведеш една работа до край и как стъкларството е нещо повече от занаят. То е начин на мислене. Студентите от мо¬дул „Керамика и стъкло“ отдават своите благодар¬ности на НБУ за инициацията на проект от подо¬бен мащаб. Признателни сме за предоставената ни възможност да постигаме своите професионални цели и да бъдем активни създатели във вселената „Стъкло“.

Веселина Гекова – участник в пленера
II курс, БП„Пластични изкуства“


Постигнати резултати


1. Практическа работа за студенти, осъществена в международна обстановка;
2. Изложба;


Екип:

  • доц. д-р Константин Вълчев - преподавател