Gamified Career Guidance (G-Guidance)- Promoting Meaningful and Participative Career Construction and Vocational Development through a Gamified Digital Platform

Gamified Career Guidance (G-Guidance)- Promoting Meaningful and Participative Career Construction and Vocational Development through a Gamified Digital Platform
Финансиране:
Външен

Еразъм + KA220-HED - Cooperation partnerships in Higher Education

Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Надя Христова Колчева гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Проектът има 3 основни цели:
1. Да създаде, развие и внедри уеб-базирана игрова платформа за ученици от среден и горен курс на обучение /на възраст 13-17 години/;
2. Да обучи и подкрепи училищни психолози, учители и родители/настойници как да използват платформата като инструмент за кариерно ориентиране и професионално и личностно развитие на младежите;
3. Да създаде безплатна онлайн електронна, мултимедийна база данни с висококачествени материали и информация за различни професии, използвайки игрови елементи.
Игровата платформа ще бъде разработена, внедрена и тествана в петте държави-участнички в проекта през следващите 3 години - до 2022 г.

За постигането на поставените цели ще бъдат разработени:
1. Ръководство с професии
2. Кариерен наръчник с методология за кариерно консултиране
3. Електронна уеб-базирана игрова платформа, която ще бъде разработена, внедрена и тествана в петте държави-участнички в проекта /Португалия, Италия, Испания, Гърция и България/.
Партньори за България са: НБУ - департамент "Когнитивна наука и психология" и 23-то средно училище "Фредерик Жолио-Кюри".