Централен фонд за стратегическо развитие

СТАТУТ НА ЦЕНТРАЛЕН ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

 

Утвърден от Председателя на Комисията по управление на проекти за стратегическо развитие,

Почетен проф. д-р Васил Гарнизов на 05.04.2013 г.

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.    Централният фонд за стратегическо развитие финансира проекти за развитие на научната, творческата и учебната дейност на НБУ.

2.    Фондът се управлява от Комисия, която заседава на всеки две седмици.

3.    Щатни преподаватели, докторанти или студенти на НБУ, самостоятелно или в екип, могат да кандидатстват с проекти пред Фонда. При колективни проекти екипът излъчва ръководител.

4.    Приоритетно се финансират проекти, които са:

4.1.    с интердисциплинен или приложен характер;

4.2.    с междудепартаментно сътрудничество;

4.3.    с участие на студенти и докторанти;

4.4.    развиващи трайни партньорства с чужди университети, изследователски и културни институции, бизнеса, неправителствени организации, държавни институции, чужди представителства и посолства, и др.;

4.5.    получили и външна подкрепа или финансиране;

4.6.    от предложители с предишни успешно реализирани проекти.

5.    Размер на финансирането и продължителност на проектите:

5.1.    ограничения в средствата за субсидиране на проектите няма. По решение на Комисията проекти с по-голямо финансиране могат да бъдат дадени за външно рецензиране;

5.2.    Фондът подкрепя както краткосрочни (с продължителност до 1 година), така и средносрочни (до 2-3 години) или дългосрочни проекти (над 3 години).

6.    От Фонда не се отпускат средства:

6.1.    по проекти, включващи дейности, за които щатните преподаватели кандидатстват за атестация на годишната допълнителна заетост по Наредбата за заетостта на преподавателите в НБУ;

6.2.    за проекти, отнасящи се до поддържащата дейност на учебните програми, извън посочените в т. II. Тези проекти се разглеждат и финансират от факултетите чрез фонд “Учебни програми”;

6.3.    по проекти, чиито дейности са свързани с вече приключили събития;

6.4.    по проекти на предложители с неотчетени предишни проекти;

6.5.    по проекти, предвиждащи второ за годината финансиране на участие на кандидат в научни и творчески форуми и прояви в страната и чужбина;

 

ІІ. ВИДОВЕ ФИНАНСИРАНИ ПРОЕКТИ

 

1.    Научни и творчески проекти:

1.1.    теоретични, експериментални и приложни научни изследвания;

1.2.    маркетингови и социологически проучвания и др.;

1.3.    оборудване на нови изследователски и творчески лаборатории;

1.4.    организиране и участие в конференции, семинари, публични дискусии, презентации на разработки и др. научни форуми и прояви;

1.5.    подготовка, реализация и участие в спектакли, модни ревюта, фестивали, театрални училища, изложби, филми и др. творчески форуми и изяви;

1.6.    внедряване на научни резултати в партньорство с бизнеса, неправителствени организации, държавни институции и др.;

1.7.    учредяване и присъждане на награди за научни и творчески постижения.

2.    Образователни проекти:

2.1.    създаване и разширяване на междууниверситетски мрежи – интернационализация на образованието, съвместни програми, обмен на ресурси, преподаватели и студенти;

2.2.    свързване с практиката – разработване на програми по заявка на външни организации, привличане на експерти в образователния процес за разширяване на студентските стажове и др.;

2.3.    развитие на интерактивни форми на учебния процес;

2.4.    развитие на уебсреда за обучение;

2.5.    провеждане на зимни и летни школи и университети.

 

ІІІ. ПРОЦЕДУРИ

 

1.    Кандидатстване:

1.1.    Проектът се разработва съгласно структурата и обясненията, представени в Приложение 1.

1.2.    Към проекта се прилагат:

1.2.1.    решение на съвета на департамента - за научните и творческите проекти;

1.2.2.    решение на факултетен съвет - за образователните проекти;

1.2.3.    пълният текст на доклада или презентацията – за проектите за участие в научни и    творчески форуми и прояви;

1.2.4.    покана до участника като член на НБУ – за проектите за участие в научни и творчески форуми и прояви.

1.2.5.    справка за предишни финансирани проекти, изготвена от секретаря на Комисията.

1.3.    Ръководителят попълва предложението и го изпраща електронно на секретаря на Комисията до 5 дни преди заседанието за предварителен преглед и консултация. Ръководителят депозира проекта при секретаря на Комисията, в отдел “Планиране и развитие”, до 3 дни преди заседанието и не по-късно от 2 седмици преди първия заложен разход в проекта, за който се кандидатства за финансиране от Фонда.

1.4.    Комисията взема решение за финансиране на проекта, за изискване за преработка или за нефинансиране, до 15 дни от депозиране на проекта.

1.5.    Секретарят на Комисията уведомява Ръководителя на проекта за взетото решение.

2.    Финансиране:

2.1.    След одобрение на проекта от Комисията договорът за финансиране, както и другите финансови документи по проекта, се подписват от Ръководителя на проекта и Председателя на Комисията.

2.2.    Гласуваната сума по проекта се отделя от бюджета на Централния фонд за стратегическо развитие в Остатъчен фонд на Бюджета на НБУ, откъдето се изразходва.

2.3.    Финансирането по проекта се прекратява след изтичане на срока на проекта. Продължаване е възможно с решение на Председателя на Комисията по управление на проекти за стратегическо развитие.

3.    Отчитане: След приключване на проекта, Ръководителят на проекта го отчита във Финансово-счетоводен отдел на НБУ и представя отчет съгласно Приложение № 2 пред Фонда.

4.    Публикуване. Ако предложението за проект е одобрено, Ръководителят предоставя кратък текст и снимки за публикуване на сайта на Фонда до реализацията на проекта. След приемането на отчета, резултатите се публикуват в уебсайта на НБУ:

4.1.    в страниците на департаментите (за научните и творчески проекти) – от ръководителя на проекта, чрез секретаря на департамента;

4.2.    в страниците на факултетите и програмите (за образователните проекти) – от ръководителя на проекта, чрез секретаря на департамента;

4.3.    в страницата на Фонда (всички проекти) – от секретаря на Комисията.

 

ІV. ПРИЛОЖЕНИЯ

 

1.  Приложение 1 – Предложение за финансиране на проект от Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ.

 

2.   Приложение 2 – Отчитане на проект.