Социалистическият реализъм в литературите на Източна и Централна Европа: произход, институции, дискурси

Социалистическият реализъм в литературите на Източна и Централна Европа: произход, институции, дискурси
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Пламен Иванов Дойнов проф. д.н.
Статус:
реализиран

Целта на проекта е участие с доклад в международната научна конференция „Социалистическият реализъм в литературите на Централна и Източна Европа“, която се проведе в Шефилд, Великобритания на 15-16 март 2013 г. Това е конференция , целяща формиране на академична мрежа между европейски изследователи по проблемите на литературата от епохата на комунизма. На конференцията доц. Пламен Дойнов представи резултати от работата си по темата за българския соцреализъм през последните пет години чрез доклад на тема “The Sovietization of the Bulgarian Literature and the ‘Bulgarization’ of Socialist Realism”, който бе приет за публикуване в международен научен сборник. Работата е част от изследователските приоритети на деп. „Нова българистика“ от научноизследователската прогама „Литература на Народна република България (1946 - 1990)“. По същата проблематика доц. Дойнов разработва научен труд, който ще послужи за бъдещото му академично развитие.


Постигнати резултати


1. Публикуване на доклада в научен сборник от конференцията;
2. Разработване на научен труд върху историята на литературата през комунизма;


Екип:

  • проф. Пламен Дойнов д.н. - преподавател