EUMEPLAT - Pltformization of European Media: Assessing Negative and Positive Externalities

EUMEPLAT - Pltformization of European Media: Assessing Negative and Positive Externalities
Финансиране:
Външен
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Десислава Любомирова Бошнакова проф. д-р
Статус:
действащ

Проектът включва организации от 10 държави (Белгия, България, Германия, Гърция, Испания, Италия,Португалия, Турция,Чехия и Швеция),обединени от идеята да изследват ролята на медийните пратформи за насърчаването или "размиването" на европейската идентичност. Фокусът е поставен върху процеса на "платформицзация", като целта е да са намери отговор на въпроса дали новите платформи очертават и изграждат европейския облик на културата ни или не. Отделните работни пакети изследват фалшивите новини, платформизацията на видеата, конкретни семантичните карти и др. Използват се количествени и качествени методи.
Проектът е с продължителност 3 години - март 2021 г. - февруари 2024 г. Основните събития и резултати ще бъдат публикувани на сайта на проекта:www.eumeplat.eu