Обучение на обучители 16-18.07.2021 г. град Сандански

Обучение на обучители 16-18.07.2021 г. град Сандански
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Ирена Валентинова Тодорова гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Провеждане на четвърта работна среща на преподавателите от деп. “Политически науки” в съответствие с разработената през 2014 г. “Стратегическа рамка за развитието и надграждането на НБУ”. Темата е посветена на конструирането на програмите през призмата на преподаването на политически науки в он-лайн среда.