Участие с доклад в международен американистичен симпозиум (Thoreau Symposium) – Рейкхолт, Исландия, 25-27 май 2022 г.

Участие с доклад в международен американистичен симпозиум (Thoreau Symposium) – Рейкхолт, Исландия, 25-27 май 2022 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Албена Кузманова Бакрачева проф. д.н.
Статус:
реализиран

Участие на проф. Албена Бакрачева, д.н. в Международен американистичен симпозиум (Thoreau Symposium) с доклад на тема “Forms of the Chronotope in the Thoreau’s Cape Cod”.
Докладът “Forms of the Chronotope in Thoreau’s Cape Cod” („Форми на хронотопа в книгата „Кейп Код” на Х. Д. Торо”), изнесен на Thoreau Symposium (25-27 май 2022г.) в Рейкхолт, Исландия, от проф. Албена Бакрачева, д.ф.н., прилага перспективата на Бахтиновата постановка за хронотопа спрямо творчеството на големия американски писател-философ Хенри Дейвид Торо, традиционно квалифицирано като „литература на мястото”, като откроява особената темпоралност в последната му, посмъртно издадена книга „Кейп Код”, устремена повече от всякога при Торо – при това чрез навлизане в дълбинните характеристики на класическата нарация - към „сграбчване” на изтичащото време.


Постигнати резултати


1. Публикация в Thoreau Symposium Proceedings, годишник на деп. "Чужди езици и култури" и депозиране на доклада в Научния електронен архив на НБУ;
2. Семинар в НБУ;
3. Представяне на НБУ като европейски академичен център в областта на американистиката и хуманитаристиката и популяризиране на МП “Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език)”;