Всекидневни форми на трансгранична мобилност (Теренно антропологическо изследване в Свиленград и Одрин)

Всекидневни форми на трансгранична мобилност (Теренно антропологическо изследване в Свиленград и Одрин)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Магдалена Борисова Елчинова проф. д-р
Статус:
действащ

Обучение на студенти от деп. “Антропология” във всички аспекти на теренната работа (подготовка, планиране, организация, провеждане, обработка на материала, анализ/представяне на резултати) и изследване на краткосрочни форми на трансгранична мобилност през българо-турската граница. Методи на изследване – пряко наблюдение, полуструктурирано интервю, фотодокументиране.