Участие в Международна славистична конференция “Славистичка истраживања – између филологије и културологије“ в Белградския университет”

Участие в Международна славистична конференция “Славистичка истраживања – између филологије и културологије“ в Белградския университет”
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Ивана . Давитков гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Участие на гл. ас. д-р Ивана Давитков, доц. д-р Галина Куртева, доц. д-р Татяна Фед и доц. д-р Ирина Георгиева с доклади в международен научен форум, организиран от Катедрата по славистика във Филологическия факултет в Белград (12 – 13 януари 2022 г.).