Власт, култура и лична траектория – устна история на близкото минало

Власт, култура и лична траектория – устна история на близкото минало
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Момчил Николаев Методиев проф. д.ф.н.
Статус:
действащ

Провеждане на дълбочинни интервюта с изявени дейци на културата, които ще бъдат аудио и видео документирани.