Problems foreign students encounter when studying English

Problems foreign students encounter when studying English
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Дияна Димитрова Янкова проф. д.н.
Статус:
действащ

Участие на проф. Дияна Янкова с доклад в международна конференция “Advanced in second/foreign language acquisition (ASeFoLA 2023)” в Университета в Никозия, Кипър.