Анализ съдържанието на тежки метали в тъкани от черноморска и дунавска риба

Анализ съдържанието на тежки метали в тъкани от черноморска и дунавска риба
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Галина Христова Сачанска доц. д-р
Статус:
реализиран

1. провеждане на изследване в Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология към Българска агенция по безопасност на храните, София на дунавска и черноморска риба (анализ на концентрация на тежки метали – олово, живак, кадмий по метода на ICP-MS) с участие на студенти и преподаватели от НБУ;
2. участие на студентите в научни форуми и представяне на постери и устни доклади в 2 конференции (2-ра Национална научна конференция “Храни” в НБУ и Научна конференция “Ecology-2015”, 23-24 април 2015 г., София или Национална научна конференция “Екологично инженерство, Бургас, 4-6 юни 2015 г.”);


Постигнати резултати


Популяризиране на дейността на УПИЗ по Биология, деп. “Природни науки” и програмите към департамента и НБУ като място за изследване на безопасността на хранителните продукти и развитие на ново направление “Храни”;


Екип:

  • доц. д-р Галина Сачанска - преподавател
  • доц. Атанас Близнаков д.н. - преподавател
  • Денис Синеков - студент
  • Валерия Василева - студент
  • Роза Николова - студент
  • Гергана Райкова - студент
  • Аделина Стоянова - студент
  • Камелия Костова - студент
  • Даниел Йорданов - студент